Jana Vránová – 2014

Výběr fotografií pro výstavu v GALERII OTEVŘENÁ ZAHRADA se váže k tvorbě  Martina Vybírala z několika posledních let. Jsou zde zastoupeny dvě polohy jeho prací, které  spolu  úzce souvisejí. Martin Vybíral fotografuje především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí – krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. Vyhledává opuštěné lokality, jakoby zapomenuté jejich uživateli, prázdné plochy a části užitných staveb s detaily či torzy předmětů, stavebních a industriálních konstrukcí, krajinná zákoutí, kde se stopy člověka pozvolna vytrácejí, ale i místa frekventovaná, jako jsou cyklistické stezky. Právě toto téma jej zaujalo jak z hlediska své vizuality, tak jako jejich uživatel,

Často je to prostředí samo o sobě zdánlivě neatraktivní, až fotografické vyobrazení jim dává nový obsah a význam, objevuje jejich estetické a výrazové kvality. Vybíralovy kontemplativní fotografie jsou v mnohém blízké malířskému a grafickému projevu – v souvislosti s detailními záběry struktur povrchů objektů a přírodního prostředí lze uvést zejména příbuznosti s informelem, ale i s různými grafickými  technikami.

Pro výsledný výraz Vybíralových fotografických obrazů má zásadní význam způsob osvětlení – v krajních polohách užívá přirozené i umělé světlo. Pracuje s bleskem, ostrým nasvícením vyjímá objekty ze zešeřelého prostoru krajiny za soumraku, na hranici mezi dnem a nocí – propůjčuje jim tak současně i nový význam, někdy nechává diváka v nejistotě, jaká byla jejich původní funkce. Opačným postupem je situace, kdy fotograf naopak redukuje tónovou stupnici na minimálně odstupňované odstíny šedi a motiv se vynořuje ze šerosvitu. Způsobem užití světla  je vytvářena jakási nova realita, obsahující tajemství, moment překvapení. Fotografie Martina Vybírala evokují nové významy a asociace, působí svým senzitivním vnímáním nenápadných, neefektních jevů, zavádějícím nás do světa ticha a osamění. Provokují divákovu představivost a současně do jisté míry iritují. Jeho fotografie nejsou přímým obrazovým dokumentem místa, předmětného motivu, ale jeho subjektivním zobrazením, vizuální reflexí – představují tak jednu z individuálně koncipovaných solitérních poloh současné fotografie.

Jana Vránová

 

Text katalogu, Dům umění města Brna, Jana Vránová, 2011

V posledním desetiletí fotografuje Martin Vybíral především městskou krajinu a objekty, které jsou její součástí – krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i barevných fotografií. Nejčastěji jsou to lokality, opuštěné a jakoby zapomenuté jejich uživateli, prázdné plochy a části užitných staveb s detaily či torzy předmětů, stavebních a industriálních konstrukcí, krajinná zákoutí kde se stopa člověka pozvolna vytrácejí, ale i místa frekventovaná, jako jsou cyklistické stezky. Je to prostředí často samo o sobě zdánlivě neatraktivní, až fotografické vyobrazení jim dává nový obsah a význam, objevuje jejich estetické a výrazové kvality. Priorita námětu nebo způsobu jeho fotografické interpretace není v tvorbě Martina Vybírala jednoznačná, podstatný je především fotografův přístup k tematice, která jej oslovuje a k níž přistupuje s konkrétním záměrem – proto vyhledává motivy, které rezonují s jeho pocity a představami o fotografické reflexi vizuálního vjemu.

 

Vybíralovi kontemplativní fotografie jsou v mnohém blízké malířskému a grafickému projevu – v souvislosti s detailními záběry struktur povrchů objektů a přírodního prostředí lze uvést zejména příbuznosti s informelem. O důležitosti světla pro fotografii bylo řečeno již mnoho, pro Vybíralův postup a výsledný výraz má způsob osvětlení zásadní význam – v krajních polohách užívá přirozené i umělé světlo. Pracuje s bleskem, ostrým nasvícením vyjímá objekty ze zešeřelého prostoru krajiny za soumraku, na hranici mezi dnem a nocí – propůjčuje jim tak současně i nový význam, někdy nechává diváka v nejistotě, jakého jsou původu a jaká je jejich původní funkce. Opačným postupem je situace, kdy fotograf naopak redukuje tónovou stupnici na minimálně odstupňované odstíny šedi, tak že se vlastní motiv zjevuje jenom v náznaku, ponořen v šerosvitu. Světlo odhaluje a akcentuje jenom některé části motivu, vynořující se z temného prostoru, zvýrazňuje jejich kontura a vytváří tak svým způsobem novou realitu., obsahující moment překvapení, tajemství. Fotografie Martina Vybírala evokují nové významy a asociace, působí svým klidem, senzitivním vnímáním nenápadných, neefektních jevů, zavádějícím nás do světa tich a osamění. Provokují divákovu představivost a současně do jisté míry iritují: nejsou přímým obrazovým dokumentem místa, předmětného motivu, ale jsou subjektivním zobrazením, vizuální reflexí – představují individuálně koncipovaných solitérních poloh současné fotografie.

 

Jana Vránová

 

Text katalogu, Antonín Dufek, 2010

Někdy koncem devadesátých let Martin Vybíral dospěl k velmi ojedinělému způsobu fotografování. Jeho černobílé snímky nehybného světa vznikají dnes již antikvární technikou negativ – pozitiv a vyznačují se zvláštní tonalitou. Vznikají obvykle za soumraku, v „hodině mezi psem a vlkem“ a za pomoci bleskového světla (platí to zejména pro soubor Rozetmívání). Zobrazené tvary jsou tedy viditelné jen s určitým – byť i ne namáhavým – úsilím, divákovi se při jejich pozorování připomíná akt vidění a existence světla, které umožňuje vidění a dává světu podobu. Zvýšená aktivita diváka je podmínkou vnímání. To není samozřejmost, právě tak jako není běžné uvědomovat si závislost podob světa na světle. Například reklamní fotografie registrujeme zcela jinak, často i proti své vůli.

 

Při Vybíralově metodě práce hraje samozřejmě velkou úlohu dané světlo, ale zejména doba a způsob osvitu negativu. V historii fotografie se od konce 19. století objevovaly techniky umožňující například vytvořit ze záběru v plném slunci večerní náladu, v moderní statické fotografii se od doby Ansela Adamse zabydlel tzv. zónový systém expozice negativu (u nás až donedávna ignorovaný) ve vztahu k provedení pozitivu. Z celého fotografického procesu Vybírala vždy zajímala hlavně expozice, kterou tematizoval mnoha způsoby, vedoucími k obrazově i tematicky působivým výsledkům. Také bleskové světlo odkazuje k expozici, ale navíc i k projekci „vnitřního modelu“ výsledného obrazu, v niž ústí reflexe „vnějšího modelu“, reality.

 

Naznačeným způsobem dosáhl Vybíral „autorského rukopisu“, toho, že jsou jeho obrazy skutečnosti rozpoznatelné od většiny jiných (i když podobnou strategii občas volili a dosud volí i jiní fotografové). Jsou to potemnělé obrazy, jejichž úzká tonální škála se odehrává v úžasně jemných šedých valérech, umožněných mimo jiné relativně velkými formáty negativů, které Vybíral používá. § Navazují na tradici sahající až k počátkům hnutí umělecké fotografie, ale především na Josefa Sudka a Jana Svobodu.

 

Náměty Vybíralových fotografických listů mají cosi společného s moderním krajinářstvím, téměř vždy pocházejí z civilizovaných městských nebo civilizovaných prostorů a objektů. (V posledních letech autor hodně fotografuje na dálnici, budované u Brna za protektorátu.) Obvykle jsou jeho motivy a náměty naprosto neatraktivní a minimalistické. Způsob zobrazení bývá působivější než to, co je zobrazeno, ale důležité je obojí. Listy fotografií bývají často pokryty drobnými texturami zobrazených hornin, stavebních materiálů a vegetace, byť i třeba včleněné do geometrických tvarů. Oku diváka skýtají nekonečné množství průzkumných cest po ploše obrazu. Nabízejí se senzibilitě, která se utvářela v poválečném období a jejímž výrazem byl například civilismus a informel. Jako celek souzní s významným okruhem brněnského umění, reprezentovaným Robertem Hliněnským, Pavlem Navrátilem, Michalem Ranným, ale také třeba kolegou ze Střední uměleckoprůmyslové školy Petrem Veselým a dalšími. Vybíral vytváří své fotografie jako umělecká díla, jejichž vizualita je hodnotově blízká obrazům a zejména grafickým listům. Zatím poslední série loděk ležících dnem vzhůru na břehu nasvědčuje novému zájmu o tvar a o minimalistický koncept.

 

Jsou to však fotografie, které nepřetvářejí vizualitu jinak než zvláštním osvětlením a mají tedy svou dokumentární hodnotu. Jsou to otisky skutečnosti, vnímané městským člověkem, jenž může vyfotografovat jen její povrch, ale vybírá z ní to, co má pro něho význam a snaží se zobrazit i své vnímání. V tomto případě je to vidění protikladné dnešní uspěchané registraci nejnutnějších bodů nutných k orientaci. Ocitáme se v buddhistické tišině, v blízkosti čisté a otevřené mysli, nekonečného klidu, vnímání bez manipulativního utilitárního myšlení. Vybíralovy fotografické listy reprezentují vidění, umožňující splynout s viděným.

 

Antonín Dufek

 

Antonín Dufek – 2008

Vybíralovy tišiny

Fotografie má stejně jako hudba své žánry, hlasitost a „ladění“od společenských opusů až po komorní díla. Vybíralovy snímky nehybného světa kolem nás lze počítat k těm tichým a komorním hlavně proto, že reflektují nejen svět, ale také médium, které jim dalo vzniknout. Proto se vyplatí „naslouchat“ jim déle a usilovněji, než například útočným obrazům reklamního žánru. Fotografie se rodí v okamžiku, ale někdy je nutné hledat i přibližnou trasu procesu jejich zrodu.
Martin Vybíral (narozen 1960 v Brně) převzal vedení fotografické speciálky Střední školy uměleckých řemesel roku 1995, učil zde již od roku 1991 a o desetiletí dřív zde sedával jako žák Vladimíra Židlického. Mezitím absolvoval FAMU v Praze (1985 – 1993), kde se na jeho vzdělání podíleli zejména prof. Ján Šmok a doc. Jaroslav Rajzík. Před nástupem na „Šuřku“ vystřídal různá zaměstnání, nakonec ale nemohl sehnat práci a pracoval řadu let jako noční hlídač. Přestože „učitelské stopy“ lze ve Vybíralově tvorbě rozpoznat, noční bdění se na ní podepsalo víc. Zjevné souvislosti jsou patrné okamžitě: fotografie jsou černobílé, případně tlumeně barevné, hodně jich vzniká za šera a v noci, také atelierovým snímkům obvykle dominují šerosvit a temnosvit. Přidejme časté využívání blesku nahrazujícího baterku v ruce hlídače. Vybíralovy fotografické fleše symbolizují pátravý pohled vedoucí k odhalení a zprostředkovaně i samotnou intencionalitu vidění. Za zjevností je pak hlubší svět noci, vrhající člověka do samoty a ticha, odkud vede cesta kontemplace a obraznosti. Vybíral už nikdy později neměl tolik času pro sebe a pro médium,  jímž své obrazy vytváří.

Figurální soubor Vybíralovy tvorby, kterou pro tentokrát ponecháváme stranou, často propojuje sebereflexi (autoportréty) s reflexí médiafotografie (fotomontáže, multiexpozice, neostrost aj.). Velká část těchto starších prací pootevírá dveře do světa, v němž se člověk ptá a nedostává odpověď, nejsou to však obrazy existenciálního zmaru, nýbrž spíše jisté odvahy vydat se v šanc (autor se často fotí nahý), hrdosti a důvěry v poznání. Především k tomuto okruhu tvorby se vztahuje skvělý esej Romana Muselíka v katalogu Vybíralovy výstavy v brněnské Galerii mladých (1988).

Fotografie nehybného světa mají cosi společného s moderním krajinářstvím, téměř vždy zobrazují civilizované městské prostory a objekty. Soubor Rozetmívání (2007) a mnoho dalších fotografií využívá nasvícení bleskovým světlem, který vyděluje z okolí předměty
autorova zájmu. Radar blesku vysílá otázky a odráží se od předmětů, které mohou skrývat odpovědi. Předměty a místa, která obvykle vůbec nejsou překvapivá, mohou být výzvami k zastavení a k tázání, třeba i k hledání cesty, po které k nim autor došel. Skutečnost, že jsou paprskem bleskového světla vyjmuty z většího celku, připomíná existenci tohoto celku. Je to jako noc, připomínající existenci vesmíru i civilizace. I divák tak může být vytržen z civilizačního prostředí do svobodného prostoru média fotografie, kde se civilizace stává předmětem. Předmětem úvah, úzkostí, nadějí, otázek.

Samostatnou pozornost by si zasloužil Vybíral jako pedagog. Fotografie je médium závislé na technice, která za dobu jeho působení na škole prodělala radikální proměnu, kladoucí na učitele nezvyklé nároky. O funkčních, strukturálních a dalších proměnách nemluvě.

 

Antonín Dufek 2008

Text ze zahájení výstavy V Bezejmenné galerii Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

v Brně

 

Antonín Dufek – 2008 HOST

Snímky nehybného světa

Fotografie má stejně jako hudba své žánry, hlasitost a „ladění“ od společenských opusů až po komorní díla. Vybíralovy snímky nehybného světa kolem nás lze počítat k těm tichým a komorním hlavně proto, že reflektují nejen svět, ale také médium, které jim dalo vzniknout. Proto se vyplatí „naslouchat“ jim déle a usilovněji než například útočným obrazům reklamního žánru. Fotografie se rodí v okamžiku, ale někdy je nutné hledat i přibližnou trasu procesu jejich zrodu.

Martin Vybíral (narozen 1960 v Brně) převzal vedení fotografické speciálky Střední školy uměleckých řemesel roku 1995, učil zde již od roku 1991 a o desetiletí dřív zde sedával jako žák Vladimíra Židlického. Mezitím absolvoval FAMU v Praze (1985–1993), kde se na jeho vzdělání podíleli zejména profesor Ján Šmok a docent Jaroslav Rajzík. Před nástupem na „Šuřku“ vystřídal různá zaměstnání, nakonec ale nemohl sehnat práci a pracoval řadu let jako noční hlídač. Přestože „učitelské stopy“ lze ve Vybíralově tvorbě rozpoznat, noční bdění se na ní podepsalo víc. Zjevné souvislosti jsou patrné okamžitě: fotografie jsou černobílé, případně tlumeně barevné, hodně jich vzniká za šera a v noci, také ateliérovým snímkům obvykle dominují šerosvit a temnosvit. Přidejme časté využívání blesku nahrazujícího baterku v ruce hlídače. Vybíralovy fotografické fleše symbolizují pátravý pohled vedoucí k odhalení a zprostředkovaně i samotnou intencionalitu vidění. Za zjevností je pak hlubší svět noci, vrhající člověka do samoty a ticha, odkud vede cesta kontemplace a obraznosti. Vybíral už nikdy později neměl tolik času pro sebe a pro médium, jímž své obrazy vytváří.

Figurální soubor Vybíralovy tvorby, kterou pro tentokrát ponecháváme stranou, často propojuje sebereflexi (autoportréty) s reflexí média fotografie (fotomontáže, multiexpozice, neostrost aj.). Velká část těchto starších prací pootevírá dveře do světa, v němž se člověk ptá a nedostává odpověď, nejsou to však obrazy existenciálního zmaru, nýbrž spíše jisté odvahy vydat se všanc (autor se často fotí nahý), hrdosti a důvěry v poznání. Především k tomuto okruhu tvorby se vztahuje skvělý esej Romana Muselíka v katalogu Vybíralovy výstavy v brněnské Galerii mladých (1988).

Fotografie nehybného světa mají cosi společného s moderním krajinářstvím, téměř vždy zobrazují civilizované městské prostory a objekty. Soubor Rozetmívání (2007) a mnoho dalších fotografií využívá nasvícení bleskovým světlem, které vyděluje z okolí předměty autorova zájmu. Radar blesku vysílá otázky a odráží se od předmětů, které mohou skrývat odpovědi. Předměty a místa, jež obvykle vůbec nejsou překvapivá, mohou být výzvami k zastavení a k tázání, třeba i k hledání cesty, po které k nim autor došel. Skutečnost, že jsou paprskem bleskového světla vyjmuty z většího celku, připomíná existenci tohoto celku. Je to jako noc, připomínající existenci vesmíru i civilizace. I divák tak může být vytržen z civilizačního prostředí do svobodného prostoru média fotografie, kde se civilizace stává předmětem. Předmětem úvah, úzkostí, nadějí, otázek.

Samostatnou pozornost by si zasloužil Vybíral jako pedagog. Fotografie je médium závislé na technice, která za dobu jeho působení na škole prodělala radikální proměnu, kladoucí na učitele nezvyklé nároky. O funkčních, strukturálních a dalších proměnách nemluvě.

Autor (nar. 1943) je historik umění a kurátor fotografické sbírky
Moravské galerie v Brně.

Zdroj: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/6-2008/snimky-nehybneho-sveta

Antonín Dufek – 2007

Ptaní po osudu civilizačních produktů lze u nás doma dovést až k Janu Nerudovi, který psal o slamníku vyhozeném na ulici. Kam s ním, ptal se někdy před 150 lety ve svém slavném fejetonu, a položil tak onu zásadní otázku, s kterou se potýkáme dodnes. Jen si můžeme přát, abychom spolu s ním mohli řešit problém slamníku a ne třeba jaderného odpadu. Druhou věcí je to, že „za Nerudy“ byly nejobyčejnější civilizační produkty vyzvednuty do říše umění a už se z ní nenechaly vytlačit, nýbrž zaujaly jedno z nejdůležitějších míst. Civilizační produkty, které fotí Martin Vybíral na svých vyjížďkách na bicyklu, mají ke slamníku hodně daleko, ale otázka, co s nimi, je v nich jakoby zakleta. Nevypadají samozřejmě, často jaksi trčí a někdy snad i straší. Vybíral jen vybírá a registruje, nic nesoudí ani neodsuzuje, ale ptá se. Některé věci kolem nás jsou znepokojivé a je jen přirozené, když iniciují proces tázání.

Fotografií je hodně a všechny mohou vést k otázkám, ale cyklistický cyklus Vybírala je naléhavý právě tím, jak je vytvořen. Fotografie vznikaly za soumraku, v hodině mezi psem a vlkem, a za pomoci blesku. Formalisté mohou tuto metodu odbýt poukazem na princip ozvláštnění, ale v tomto případě jde zároveň o rozvíjení autorova dlouholetého zaujetí. Z celého fotografického procesu Vybírala vždy zajímala hlavně expozice, kterou tematizoval mnoha způsoby, vedoucími k obrazově i tematicky působivým výsledkům. Také blesk odkazuje k expozici, je radarovým paprskem vyhledávajícím cíl a symbolizujícím projekci, která se vzápětí protíná s reflexí, se schopností fotografie zrcadlit to, co jsme chtěli uvidět. Název Rozetmívání by mohlo být čímsi pozvolným a pozitivním, v tomto případě je však blesk spíš útočným prostředkem, metodou výslechu nutícího věci k přiznání. Věci se však nepřiznávají a neptají a divák si asi začíná uvědomovat, že bleskové výstřely se od zdí a tabulí odrážejí k němu. Jsme to my, kdo obaluje Zemi civilizací a dost dobře nevíme, kam s ní.

 

Antonín Dufek

Blesková rozetmívání Martina Vybírala. Výběr z cyklistického cyklu fotografií v Café Steiner, Brno, zahájení říjen 2007.

 

Eduard Stuchlík – 1999

Tajemný svět detailu přináší duševní očistu

Miroslav Bravenec a Martin Vybíral vystavují společně

 

Grafik Miroslav Bravenec a fotograf Mar­tin Vybíral společně vy­stavují do 9. prosince to­hoto roku v Místodržitel­ském paláci v Brně.

Expozice nazvaná tajemný svět detailu tak dokládá, že grafika a fotografie jsou výtvarné disciplíny sobě nejbliž­ší – na této výstavě však jde o něco jiného. Svérázná techni­ka tisků ze smirkového papíru a černobílá kamera usilují o svět ticha uprostřed shonu, mikrokosmos věcí blízkých a obyčejných vytváří svět zadu­mání, který u grafik směřuje k abstrakci, u fotografií k hle­dání skrytých významů.

 

Vybíral začal fotografovat na přelomu 70. a 80. let pod vlivem svého učitele na brněnské „šuřce“ Vladimíra Žid­lického. Stylizované části fi­gur, struktur a základních fo­rem záhy opustil a objektiv zaměřil na vlastní tělo. Po­stupně se odklonil od ručních zásahů do obrazu a začal se věnovat čisté fotografii. Re­cenze jeho výstav se hemžily výrazy, jako je meditativnost, autoreflexe, introspekce a re­miniscence na širší kuturní a duchovní povědomí lidstva. Jeho figurální autoportréty svými vypjatými gesty chtěly uniknout z bezútěšné lidské konvenčnosti. Pracoval cíle­vědomě – tuto jeho vlastnost potvrzuje i to, že, aby mohl vystudovat FAMU, na čas při­jal práci nočního hlídače.

Ikdyž je jasné, že veřejnost nejvíce zaujmou ty fotografie, na nichž je zachycen člověk, navíc pokud možno co nej­méně oblečený, našel Vybíral v nyní vystavených fotografi­ích odvahu lidský prvek zcela odstranit. Na snímcích z dru­hé poloviny devadesátých let ale pohled do sebe a tiché za­dumání zůstávají. Vybíralova nenápadná zátiší nevylučují nápaditost, ta je jen trochu skryta a žádá si spoluúčast. Ve ztemnělých plochách jeho snímků prosvítají útržky reali­ty. Jsou jimi kousky suché trá­vy, stonky lián nebo odpady civilizace, které pomalu vrůs­tají do svého více méně pří­rodního podkladu. Může jimi být i Věčné světlo nebo Ztra­cený dopis. Snímek opuštěné­ho betonového patníku se ze­jícím otvorem uprostřed nese název Svědomí.

 

EDUARD STUCHLÍK

MF Dnes, 1. 12. 1999

PhDr. Jana Pavlíčková, 1999

Fotografie a Martin Vybíral

 

Mnoho bylo napsáno o historii fotografie. 0 osobnostech, které svým dílem dokázaly, že fotografie nepatří do malířství, že se zrodil nový umělecký obor. Jsou knihy návodů, jak udělat dobrou fotografii. Fotografovat umíme všichni (mnohdy si to myslíme). S automaty, kde stačí zmáčknout tlačítko, převinout film, nechat vWolat (někým) a pak už sejen těšit nad snímky třeba naší báječné dovolené v rodinném albu.

Fotografie jako záznam, který zaujme nás a naší rodinu. (Jsem ráda, žeje…) A jsou profesionální fotografové. Celek, detail, výřez. Světlo, stín, expozice, clona. Jaký fotoaparát, film, objektiv. Těžké řemeslo má profesionální fotograf.

Ve výstavní síni si profesionalitu fotografa neuvědomujeme. Co vše musí znát a umět, abychom my diváci objevili díkyjeho o­čím pro sebe něco nového. Často prostřednictvím fotografie vnímáme nový svět. Dobrý fotograf nás zaujme svým dílem, svým viděním. Martin Vybíral je profesionální fotograf. Ve své volné tvorbě poslední doby zachycuje poezii všední chvíle. Tajemný nový svět detailu, který nevi­díme, často mineme. Nové souvislosti, obraz okamžiku. Uchopí atmosféru, náhodu věcí, které vodou vyplavené, pohozené na pláži, vytvoří na okamžik neskutečný, zvláštní obraz.

Martin Vybíral vytváří ve svých fotografiích svět ticha, pokory, lyrického, možná někdy i nostalgického zastavení, zadumání. Zaostřeno, zachyceno, vyvoláno. Zaostřeno na celý život. A v tom je profesionalita. Znát nejen alchymii fotografie, ale zostřeně vnímat. Vidět krásu věcí, kterých si ostatní nevšimnou. Unést ostatní jínam. A to Martin Vybíral umí.

Je profesionální fotograf. Je to málo?

 

PhDr. Jana Pavlíčková, 1999

Text pro katalog Martin Vybíral, MG Místodržitelský palác, Brno

Miroslav Myška – 1998

Martin Vybíral

 

Brněnský rodák, fotograf, pedegog, experimentátor, milý a dobrý člověk, fotografuje Uhrčický zámek, to je vlastně vše co je potřeba říci o této výstavě, představené fotografie hovoří samy za sebe.

Přece jen se zmíním o brněnském rodáku, který léta bydlel jako já na Čápkově ulici a studoval stejný obor na Šuřce, kam se po studiích na FAMU vrátil jako pedagog a nyní jako vedoucí oddělení fotografie.

Milý a dobrý člověk, to každý vidí na Martinu Vybíralovi samotném, zbývá tedy zmínit se o fotografu a experimentátorovi.

Uherčický zámek, krásná, rozlehlá a komunistickou péčí devastovaná stavba, tedy sám o sobě dokonalý fotogenický objekt. Stačilo veni vidi foto a bylo by vici. Přišel, viděl, fotografoval Martin Vybíral a to znamená, že vítězit nelze ihned. Vítězství, v tomto případě vystavené fotografie, je zapotřebí prožít, zažít dotvořit, dokomponovat, obsahově povýšit, obohatit je škálou dalších dějů a motivů a formálně je zase sjednotit. Zdánlivě složitý zdlouhavý proces, ale pro kreativního autora radostný, tvořivý, plně navazující na předchozí tvorbu.

Experimentátor Vybíral se již v počátcích své tvorby obrací k ponurým interiérům, které konfrontuje se svou figurou, dá se říci, že depresivní civilizační objekty polidšťuje sám sebou. Používá dvoj i víceexpozice, klade negativy přes sebe (v některých fotografiích doslova), tvůrčí proces pokračuje kresbou světla. V jednu chvíli mu to vše ještě nestačí a vkládá do obrazu další konkrétní obrazy postav v předním i zadním plánu. Po čase opouští z akčního umění vyšlé prvky a pracuje s montáží více negativů a světelnou kresbou. A i to je málo, takto vytvořené fotografie kopíruje na bimetalický tiskový plech opatřený citlivou vrstvou a vtírá do obrazu barvu. Intenzitou a tónem barvy ještě dále mění výrazové prvky a tím i výsledný obraz. Škoda, že tyto výtvarné artefakty nedokázal adekvátně adjustovat, ale i tak je jejich účin na diváka velmi silný. Na práci s plechem se autor vracel k svému původnímu školení, kresbou a malbou svou výtvarnou práci začínal. Kresba se stále objevuje i ve fotografiích a není to jen kresba světlem, je to i zachycení kresebných a strukturálních prvků,. Autor dosahuje skladbou dvou, někdy i více negativů na sobě, nové obsahové i výtvarné bohatosti. Všimněte si fotografie na níž se nahoře v prostoru vznášejí rytmické prvky not, které evokují melodii, ponurou , smutnou, zachycený prostor, světlo a grafická hudba vyjadřují zoufalství nad devastací. Obraz je kompozičně i světelně dokonalý, což jen umocní celkový dojem. Na všech vystavených fotografiích můžeme prožívat jejich emoce, zoufalství, radost nebo jen necháme na nás působit světlo, kubizující prvky a zcela se oprostíme od obsahu. Dokonale se prolínající světelné, tvarové a obsahové sdělení v obraze, nás nenechají klidnými. Ponurá tematika je podpořena i formálně, černým podkladem jednotlivých obrazů.

 

„Dost bolo Vybírala“ rodáka, fotografa, pedagoga, experimenátora, člověka. Před hodinou jsem zahajoval fotografickou výstavu v konkurenční fotografické síni slovy:

Před dvaceti lety mělo „Setkání“ výstavu u Tarase Kuščinského na chalupě. Výstava měla přídech zakázaného a sjele se ní přehršel diváků i kritici. Pan Tausk kutivovaně pokyvoval hlavou, paní Mrázková chválila. Emě Srncové se fotky líbily a pražští fotografové byli slušně uznalí. My byli potěšeni přízní publika a kritiky.

V poklidu večera Petr Sikula radostně prohlásil: „Můžeme si zvát kritiky, ale musí nás chválit“ a pln optimismu se ptal Radky Kuščinské – studentky fotografie na Grafické škole, jak se jí líbili jeho fotky. Šestnáctileté, slušné děvče odpovědělo: „Mě vaše fotografie neoslovují.“ A my pochopili, že zas tak velký zázrak ta výstava nebyla.

 

Pokud by Vás fotografie Martina Vybírala „neoslovily“, nehledejte chybu u autora, ale u sebe samých, něco Vám uteklo, něco jste přehlédli, nebo jste unaveni, případně v této oblasti nevzdělaní, ale já věřím, že to nehrozí a většina fotografií Vás osloví a bude oslovovat i v budoucnu.

 

Miroslav Myška, únor 1998

Text na vernisáži výstavy, AB galerie Brno

Roman Muselík – 1988

Fotografické počátky Martina Vybírala, ještě v době stu­dia na SUPŠ, se odvíjely pod vlivem tvorby Vladimíra Židlického. Vznikla tu řada vizuelně účinných prací, které charakterizovalo pře­devším zkoumání esteticko-výtvarné nosnosti části fiqur, geometric­kých struktur a kresebných zásahů. V průběhu doby si Vybíral ujasnil svůj způsob chápání skutečnosti a jeho ekvivalentni vyjádření, které s sebou přinesla i stále sílící potřeba realizace sebevýrazu. Toto určité přehodnocení východisek bylo patrně podníceno též vnějšími vlivy ­zejména aranžované akční“ fotografie na FAMU, používající tělo a lidskou figuru jako nejvlastnější motiv k tematizaci obecných vztahů člověka a společnosti, civilizace, přírody. Starší i novéjší podněty však Vybíral zpracovává ve svých vlastních intencích a do svébytně osobních poloh. Odlišně od některých představitelů proudu aranžované a inscenované fotografie. jimž jsou jejich fotografické obrazy “před­evším nástrojem neverbální komunikace autora s divákem“ (A.Dufek), jeví se být Vybíralovi jeho tvorba v prvé řadě formou komunikace se sebou samým. Vytváří výrazně autoreflexivní fotografie, na nich konfrontuje svůj figurální portrét či figuru, která je podána ve vypja­tých akcích“ nebo naopak věcně ztrnulých pózách, s prostředím zchátralých civilizačních objektů či potemnělých domácich interiérů. Tyto naznačují vztahy k nejbližšímu okolí nebo evokují v nejrůznějšich gradacích pocity jakési melancholie a osamělosti, přesto však jsou cítěny jako tichá“ součást světa lidí. Způsob, na kterém autor zaklá­dá své sdělení se pohybuje od expresivních spojení objektů staveb a temnosvitně ozářené postavy, sestavených do jasných, čistých kompo­zic, výrazově monumentalizovaných i větším formátem zvětšenin, přes intimně zabarvené fotografické reminiscence a práce stavící na ireálnosti inscenace, ke snímkům, na nichž v jistém smyslu obnovuje dřívější program kultivace obrazové formy a používání světelných e­fektů, jež umocňují zvláštní magické vyznění.   Roman Muselík 1988 Text pro katalog Magda a Martin Vybíralovi Galerie Mladých, Brno